Čekatelská zkouška

Cíl čekatelské zkoušky

Čekatelská zkouška je základním stupněm činovnického vzdělávání a je vstupním bodem celého kvalifikačního systému. Všechny ostatní kvalifikační stupně předpokládají minimálně předchozí složení ČZ. Cílem čekatelské zkoušky je prověřit zralost uchazeče a zjistit, zda je schopen svojí činností přispět ke zdárnému rozvoji dětí a v maximální míře zajistit jejich bezpečnost. Součástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika běžných činností družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky a právní minimum.

Oprávnění absolventa čekatelské zkoušky

Čekatelská zkouška poskytuje kvalifikaci ke spoluúčasti na vedení oddílu nebo k vedení jednotlivé krátkodobé akce se souhlasem a podle pokynů vůdce (při dodržení všech příslušných předpisů). ČZ není postačující kvalifikací k samostatnému vedení oddílu nebo tábora. Čekatelská zkouška ve spojení se zvláštním kurzem pro vedení klubů dospělých je postačující kvalifikací pro vedení klubu dospělých. Absolventi ČZ jsou oprávnění používat příslušné krojové označení.

Uchazeči čekatelské zkoušky

Uchazeči o složení ČZ musí splňovat následující podmínky:

  • věk nejméně 15 let
  • souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky, ve které je uchazeč registrován
  • vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi, jehož znění stanoví zpravodaj VRJ pro výchovu činovníků (ne starší než 12 měsíců, toto potvrzení se nevyžaduje u lékařů a profesionálních pedagogů)
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti, jehož znění stanoví zpravodaj VRJ pro výchovu činovníků (čistý trestní rejstřík, není evidován z důvodu drogové závislosti atd.)
  • znalosti skautské stezky přiměřené věku, nejméně však v rozsahu I. stupně (potvrzuje vůdce oddílu)
Nová Čekatelská zkouška

Čekatelská zkouška se skládá ze 42 povinně ověřovaných kompetencí a podmínky nutné pro složení ČZ. Touto podmínkou je realizace vícedenní akce pod dohledem vůdce. Obsah ČZ včetně vysvětlení podmínky najdete v příloze Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků. Kompetence jsou děleny do oblastí s tím, že každý kurz nebo komise má možnost si je rozčlenit dle vlastního uvážení do balíčků podobně jako kompetence VZ. Vstupní podmínky pro uchazeče a pravidla pro zkušební komisi k ČZ zůstávají stejné.

Další a podrobnější informace najdeš na Skautské křižovatce.